Fisket fra Fosshøgda

BUL har som eier av Fosshøgda gård også fiskerett i kulpen i Målselvfossen og i Barduelva.
Fisket er fra gammelt av regulert i avtalen mellom grunneierne på begge sider av Målselvfossen/Barduelva. Fisket forvaltes av Fossenes Elveeierlag, og er delt opp slik :

Kulpen

Hver side av elva (Fossmoen/Berglund og Fosshaug) fisker annethvert døgn. Fossmoen og Berglund deler så sitt fiske i to slik at Berglund fisker hvert fjerde døgn.
Berglund består av gårdene: Elvskiftnes, Fosshøgda (BUL), Blom, Nytrøen, Berglund, Øvre Elvskiftnes.

Fisket foregår som samfiske. Den laksen som tas opp i løpet av døgnet deles tilnærmet likt på grunneierne.
Hvert fiskelag har før sesongen valgt en leder for fiskelaget. Han foretar delingen av fisken og er ansvarlig for eventuelle disposisjoner i løpet av fiskedøgnet.

Fisket foregår fra 15. juni til 17. august. I fire uker i juli er Fossen utleid til Bjørn Rune Gjelsten. Fisket i Fossekulpen foregår både fra båt og fra land. Under vårflommen i juni og når elva er stor, kan fisket fra båt være både krevende og farlig. Når en i tillegg fisker i samfiske med fem andre parter, sier det seg selv at det kreves både erfaring, høvisk framferd og evne til å omgås de andre fiskerne. Det kan lett bli gnisninger om kjemien ikke stemmer eller samarbeidet ikke går bra. Fosshøgdastyret setter derfor visse krav til de som får tildelt fiskedøgn i kulpen.

Fisket i kulpen er regulert slik:
kl. 19:00 – 24:00
Kl. 06:00 – 18:00
Hviletid: 24:00 – 06:00 og 18:00 - 19:00

Maks antall fisk pr. døgn på fiskelaget er 10 laks.
I fiskehytta er det kokemuligheter og seks sengeplasser. Fosshøgda disponerer hytta sammen med de andre grunneierne og en sengeplass  i fiskehytta når vi har fiskedøgn.

Regler for fisket i kulpen i Målselvfossen

Medlemmer søker Fosshøgdastyret om døgn. Følgende kriterier for tildeling gjelder:

• Medlemskap i BUL Tromsø i minst fem år.
• Erfaring med laksefiske.
• Erfaring som roer i strømførende vassdrag.

Våre døgn er delt i to halvdøgn hvor vi fisker sammen med Elvskiftnes og Øvre Elvskiftnes (i fisketidstabellen nevnt som F/A).

  • Første halvdøgn fra 19:00 – 24:00 + 06:00 – 09:30 neste dag, og
  • Andre halvdøgn fra 09:30 – 18:00.

Vi kan stille med inntil tre fiskere / to stenger hvert halvdøgn. Reglene sier maks seks aktive stenger samtidig og maks tre deltakere fra hver grunneier.

På vårt fiskelag er reglene for opptak av laks slik at de som fisker første halvdøgn kan max ta opp fem laks og de som fisker andre halvdøgn kan fylle kvoten opp til 10 laks.

Våre døgn er: F/A: Fosshøgda/Arntsen, B/N: Berglund/Nytrøen

Dato

1. Fiskelag

kl 19:00-10:00

Dato

2. fiskelag

kl 10:00 -19:00

15/6

B/N

16/6

F/A

19/6

F/A

20/6

B/N

23/6

B/N

24/6

F/A

27/6

F/A

28/6

B/N

29/7

F/A

30/7

B/N

2/8

B/N

3/8

F/A

6/8

F/A

7/8

B/N

10/8

B/N

11/8

F/A

14/8

F/A

15/8

B/N

 

Aspirantopplæring i kulpen

Aspiranter inviteres til å søke om fiskedøgn. Ved trekking søker vi å få en erfaren fisker satt sammen med aspirant.  Vi viser videre til lagsmøtet på BUL-huset 21/5 kl 20:00, hvor vi vil orientere om fisket og de utfordringer fisket i Fossekulpen kan gi fiskerne (stor elv, lita elv, strømforhold, landing av fisk, samarbeid med de andre grunneierne osv).
Aspiranter oppfordres også til å søke grunneierkort I Barduelva.

Kortsonen

I kortsonen nedenfor kulpen selger Fossenes Elveeierlag kort.
Kort kan bestilles over internett.  Det er ikke lenger mulig å reservere grunneierkort.
Internettadressen er:  www.maalselva.no

Fisket i kortsonen er regulert som følger:
kl. 16:00 – 24:00
kl. 06:00 – 14:00
Hviletid 00:00 - 06:00 og 14:00 - 16:00.

Barduelva

Fosshøgda gård har også fiskerett i Barduelva. Her selges ikke kort, men vi har ett grunneierkort som kan benyttes hvert andre døgn.  BUL har båt i Barduelva. 
Som i kulpen er vi avhengig av et godt forhold til de andre grunneierne. Derfor må vi som fiskere også her opptre høvisk og respektere fiskereglene som er de samme som i kulpen.  Fisket er også i Barduelva et tilleggsgode som kan brukes av medlemmer i BUL som er aktive i lagets andre aktiviteter.

Medlemmer som ønsker å fiske i Barduelva søker om å få utstedt grunneierbevis for 2014  innen  15. mai 2013.

De som får innvilget søknaden kan da reservere døgn etter henvendelse til Ingebrigt Myrvoll i Fosshøgdastyret.  Vi vil orientere de fiskerne som får utstedt grunneierkort nærmere om  hvordan dette skal fungere.

I Barduelva gjelder hviletid fra kl 00:00 - 06:00.

Våre fisketider i Barduelva er annethvert døgn på oddetallsdøgn i juni og juli og partallsdøgn i august. Start kl 19:00.

Stopp Gyrodactulus Salaris!

Spredning av lakseparasitten Gyrodactulus salaris til Målselvvassdraget vil være en økologisk katastrofe. Husk derfor på å ta nødvendige forholdsregler.

Utstyr som er brukt i andre vassdrag må være desinfisert. Desinfisering kan utføres hos godkjent desinfiseringsstasjon i Målselv, for eksempel Nedre Målselvfossen Camping, Voigt Jakt og Fiske, Autosentret Shell, Rundhaug Gjestegård eller på selvbetjent desinfiseringsstasjon ved Målselvfossen.

Husk Fiskeravgiften

Alle som har fylt 16 år og skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag skal betale fiskeravgift.
Fiskeravgifta betales som årsavgift og gjelder fra 01. april 2013 til 31. mars 2014. For mere informasjon om fiskeravgiften se inatur.no.

Priser

Betaling for tildelt fiskedøgn betales inn på konto til BUL Tromsø, Fosshøgda Gard, Boks 43, 9251 Tromsø,   kto.nr. 4700 66 91036, umiddelbart etter fisket.

Kulpen:      kr 400,- pr. halvdøgn
Barduelva:  kr 100,- pr. døgn (Husk hviletiden!)

Fiskeregler (2009)

Oppdaterte regler finner du på www.maalselva.no

  • Utstyr godkjent for stor laks. (Opptil 20 kg).
  • Fiskesnøre med bruddstyrke beregnet på stor laks. Bruddstyrke min (sluk) 12 kg.  (Anbefaler 0,5 )  Bruddstyrke ved fiske med fluestang – 6 kg.
  • Det er kun lov å bruke sluk, flue og Tubeflue.
  • Kun èn dregg, maks 12 mm mellom spissene.
  • Forbud mot bruk av søkke ved bruk av Tubeflue.
  • Søkke inntil 30 gram kan benyttes på sluk.
  • Redningsvest er påbudt ved fiske fra båt.
  • Max to båter fisker samtidig

Gapahuk, kjølerom, lagerrom og toalett skal være rengjort og klart til neste fiskelag.

Søknadsfrist for tildeling av døgn i kulpen: 15 mai.
Søknadsfrist for tildeling av grunneierkort i Barduelva:  15. mai

Trekking av døgn i kulpen skjer i åpent lagsmøte om fisket på BUL-huset 21. mai 2014 kl 20:00.

Mer om fisket i i Målselvvassdraget finner du på www.maalselva.no

Søknad om fiske sendes på e-post til mingebrigt@yahoo.no

Spørsmål ang. fisket?   Kontakt mail:   kbm.cdp@online.no