Fisket fra Fosshøgda 2022.

Kulpen

 

BUL har som eier av Fosshøgda gård også fiskerett i kulpen i Målselvfossen og i Barduelva. Fisket er fra gammel av regulert i avtalen mellom grunneierne på begge sider av Målselva/Barduelva. Fisket forvaltes av Fossenes elveeierlag og er delt opp slik :

 

KULPEN : Hver side av elva (Fossmoen/Berglund og Fosshaug) fisker annethvert døgn. Fossmoen og Berglund deler så sitt fiske i to slik at Berglund fisker hvert fjerde døgn. Berglund består av gårdene : Elvskiftnes, Fosshøgda (BUL), Blom, Nytrøen, Berglund, Øvre elvskiftnes.

Fisket foregår som samfiske. Den laksen som tas opp i løpet av døgnet deles tilnærmet likt på grunneierne. Hvert fiskelag har før sesongen valgt en leder for fiskelaget. Han foretar delingen av fisken og er ansvarlig for eventuelle disposisjoner i løpet av fiskedøgnet.

Fisket foregår fra 15 juni til 17 august. I fire uker i juli er fossen utleid til Bjørn Rune Gjelsten. Fisket i fossekulpen foregår både fra båt og fra land. Under vårflommen i juni og når elva er stor kan fisket fra båt være både krevende og farlig. Når en i tillegg fisker i samfiske med fem andre parter, sier det seg selv at det kreves både erfaring, høvisk fremferd og evne til å omgås de andre fiskerne. Det kan lett bli gnisninger om kjemien ikke stemmer eller samarbeidet ikke går bra. Fosshøgdastyret setter derfor visse krav til de som får tildelt fiskedøgn i kulpen.

Fisket i kulpen er regulert slik :

Fisketid

Hviletid

19:00 – 24:00

 

 

24:00 – 06:00

06:00 – 18:00

 

 

18:00 – 19:00

 

Maks antall fisk pr.døgn på fiskelaget er 10 laks. I fiskehytta er det kokemuligheter og seks sengeplasser. Fosshøgda disponerer hytta sammen med de andre grunneierne og sengeplasser i fiskehytta når vi har fiskedøgn. Hytta skal rengjøres etter bruk. Kokekar og dekketøy skal rengjøres og settes på plass.

REGLER FOR FISKET I KULPEN I MÅLSELVFOSSEN.

Medlemmer søker Fosshøgdastyret om døgn. Følgende kriterier for tildeling gjelder :

 • Medlemskap i BUL Tromsø i minst 5 år.
 • Erfaring med laksefiske.
 • Erfaring som roer i strømførende vassdrag.

Våre døgn er delt opp i to halvdøgn hvor vi fisker sammen med Elvskiftnes og Øvre elvskiftnes (I fisketidstabellen omtalt som A/F.

Første halvdøgn.

19:00 – 24:00

06:00 – 09:30 (Neste dag)

Andre halvdøgn

09.30 – 18:00

 

Fosshøgda /Elvskiftnes /Øvre Elvskiftnes kan stille med inntil 2 fiskere hver med 1 stang hvert halvdøgn. Reglene sier maks seks aktive stenger samtidig og maks 2 fiskere fra hver grunneier.

På vårt fiskelag er reglene for opptak av laks slik at de som fisker første halvdøgn kan max ta opp 5 laks og de som fisker andre halvdøgn kan fylle kvoten opp til 10 laks.

Våre døgn i 2022 er : AF (Arntsen/Fosshøgda), BNB (Berglund/Nytrøen/Blom)

 

Dato/Tid

Lag

Dato/Tid

Lag

15.06.1900-0930.

Arntsen/Fosshøgda(AF)

16.06.0930-1800

Berglund/Nytrøen/Blom(BNB)

19.06.1900-0930.

BNB

20.06.0930-1800

AF

23.06.1900-0930.

AF

24.06.0930-1800.

BNB

27.06.1900-0930.

BNB

28.06.0930-1800.

AF

29.06.1900-0930.

AF

30.07.0930-1800.

BNB

02.08. 1900-0930.

BNB

03.08.0930-1800.

AF

06.08. 1900-0930.

AF

07.08.0930-1800.

BNB

10.08. 1900-0930.

BNB

11.08.0930-1800.

AF

14.08. 1900-0930.

AF

15.08.0930-1800.

BNB

 

 

 

 

Aspirantopplæring i kulpen.

Aspiranter inviteres til å søke om fiskedøgn. Ved trekking søker vi å få en erfaren fisker sammen med en aspirant.

Kortsonen.

For kortsonen nedenfor kulpen selger Fossenes elveeierlag fiskekort. Kort kjøpes på www.målselva.no. Det er ikke lenger mulig å reservere grunneierkort. Fisket i kortsonen er regulert som følger:

Fisketid

Fredningstid

06:00 – 14:00

 

 

14:00 – 16:00

16:00 – 24:00

 

 

24:00 – 06:00

 

Barduelva.

Fosshøgda gård har også fiskerett i Barduelva. Her selges ikke kort, men vi har et grunneierkort som kan benyttes hvert andre døgn. BUL har båt i Barduelva. Som i kulpen er vi avhengig av et godt forhold til de andre grunneierne. Derfor må vi som fiskere også her opptre høvisk og respektere fiskereglene som er de samme som i kulpen. Fisket er også i Barduelva et tilleggsgode som kan brukes av medlemmer i BUL som er aktive i lagets andre aktiviteter.

 

Søknad om fiske i Barduelva.
Medlemmer som ønsker å fiske i Barduelva fremmer søknad om fiske for 2022 innen eno .2022. Søknad sendes leder av Fosshøgdastyre Ulf Grødahl . Epost: lagskontoret@bul-tromso.no

De som får innvilget søknaden kan da reservere døgn etter henvendelse til Ulf Grødahl i Fosshøgdastyret. Vi vil orientere de fiskerne som får utstedt grunneierkort nærmere om hvordan dette i praksis skal fungere.

Våre fisketider i Barduelva er annethvert døgn som starter (kl 19:00) på oddetallsdøgn i juni / juli og partallsdøgn i august. Døgnet går fra 19:00 til 19:00 neste døgn med fredningstid 24:00 –  06:00.

Stopp gyrodactulus salaris.

Spredning av lakseparasitten gyrodactulus salaris til Målselvvassdraget vil være en økologisk katastrofe. Husk derfor på å ta nødvendige forholdsregler.

Utstyr som er brukt i andre vassdrag skal være desinfisert. Desinfisering kan utføres på godkjent desinfiseringsstasjon i Målselv. Stasjoner finnes på Nedre Målselvfossen camping, Voigt jakt og fiske, Autosenteret shell, Rundhaug gjestgiveri eller på selvbetjent stasjon ved Målselvfossen.

 

Pukkellaks.
Det har i de senere år vært oppgang av noe pukkellaks i Målselva. Dette er en art som ikke er ønsket i vassdraget. Pukkellaks som fanges skal ut av elva og avlives.

Rapportering og skjellprøver.

Fangstrapport sendes etter endt fiske til Ulf Grødahl epost : lagskontoret@bul-tromso.no   Rapporten skal innholde art, vekt og kjønn på fisken.

Det skal tas skjellprøver av laks og sjøørret som tas på land. Dette er et viktig bidrag til det forskningsarbeidet som pågår i Målselvvassdraget. Innsender av skjellprøver vil få tilbakemelding på prøven fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) Konvolutter til skjellprøver ligger på Fosshøgda gård, i gapahuken ved Jonsabekk kjeften og ved kulpen.

Konvolutt skjellprøve

Husk fiskeravgiften.

Alle som har fylt 16 år og som skal fiske etter anadrom fisk som laks, sjøørret og sjørøye (Sjørøye er fredet i Målselvvassdraget) i vassdrag skal betale fiskeavgift. Avgiften betales som årsavgift og gjelder for kalenderåret 2018. Mer informasjon finnes på inatur.no eller miljodirektoratet.no.

Fiskeregler.

Det er den enkelte fiskers ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk. Oppdatert regelverk finnes på www.maalselva.no.

 • Utstyr godkjent for stor laks (Opptil 20 kg)
 • Fiskesnøre med bruddstyrke beregnet på stor laks. Bruddstyrke sluk, minimum 12 kg. Bruddstyrke med fluestang, minimum 6 kg på fortomsspiss.
 • Det er kun lov å fiske med sluk, flue og tubeflue.
 • Kun en dregg, maksimalt 12 mm mellom spissene.
 • Forbud mot bruk av søkke ved bruk av tubeflue.
 • Søkke inntil 30 gram kan benyttes på sluk ved stor elv.
 • Redningsvest er påbudt under fiske fra båt.
 • Maks 2 båter fisker samtidig.
 • Man må til enhver tid rette seg etter reglene til elveeierlaget.
 • Gapahuk, kjølerom, lagerrom og toalett skal være rengjort og klart til neste fiskelag.

 

PRISER

Betaling for tildelt fiskedøgn kan betales inn på konto til BUL Tromsø, Fosshøgda gard, pb.43, 9251 Tromsø. Kontonr : 4700 6691036 eller på VIPPS på VIPPS nummer 514326 Fosshøgda gård. Det er viktig at det anføres på innbetaling Fiskekortdato og navn på fisker.

Priser 2022 :

Kulpen : 800,- pr.halvdøgn. Tildelte døgn har betalingsfrist xxxxxx.

Barduelva : 100,- pr.døgn. ( Husk fredningstid 24:00 – 06:00)

Søknadsfrister

Søknadsfrist for tildeling av døgn i kulpen

15. mai 2022

Søknadsfrist for tildeling av grunneierkort i Barduelva.

15. mai 2022

Åpen trekking av døgn i kulpen. BUL huset

18. mai 2022

Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Det kan derfor innføres andre bestemmelser for

siste del av fiskesesongen (etter25. juli) dersom fellesforvaltningen bestemmer det. Fisket kan også 

stenges dersom ekstreme forhold oppstår i forhold til dyrevelferd (lab vannstand, høy temperatur).

Hvis elven stenges totalt for fiske kan fiskerne kreve pengene for kort tilbakebetalt. Ved kvoteregulering

betales ikke pengene tilbake.

 

Mer om fisket i Målselvvassdraget finner du på www.maalselva.no.

Søknad om fiske i kulpen eller Barduelva sendes på epost til :  lagskontoret@bul-tromso.no

Spørsmål om fisket ? Kontakt