Fosshøgda gård

Fosshøgda kan tingast for overnatting og samver både av medlemer av BUL Tromsø og andre. Huset inneheld ei stor stove, eit godt utstyrt kjøken, to dusjar, to toalett, vaskerom, TV-stove med TV, oppvaskmaskin og badstove (i eige hus). Det er 19 senger fordelt på 2- til 6-sengsrom. I tillegg er det 12 briskar med madrass på loftet, som kan nyttast til overnatting i den varme årstida. Grunna branntryggleik kan berre vaksne personar (over 14 år) overnatte på loftet.

Korleis bestille Fosshøgda:

Kontakt:
Lagskontoret BUL, lagskontoret@bul-tromso.no tlf. 77 60 70 15 i åpningstiden. Ellers Ulf Grødahl 901 60 012

Tinginga er gjeldande når du har fått stadfesting, munnleg eller på e-post.

Når hele huset bestilles, skal det betales for hele huset. Dette gjelder også medlemmer.

Får du ikkje kontakt med Lagskontoret eller Ulf, kontakt Inger Mjøsund, tlf 994 24 270

Styret har bestemt at aktivitetar organisert av BUL skal ha eit visst føretrinn på Fosshøgda. Det inneber at eksterne grupper normalt ikkje kan tinga Fosshøgda tidlegare enn 1. april for 2. halvår / 1. oktober for første halvår påfølgjande år.

Utleigeprisar

Følgjande prisar per døgn gjeld frå 10 april 2018.

  Medlem Ikkje-medlem
Vaksne 150,- 300,-
Barn 5-15 år 60,- 120,-
Barn under 5 år Gratis Gratis
Leige heile huset 1500,- 3000,-
Campingvogn/telt 20,- 50,-
Tillegg per person 10,- 20,-
Dagsbesøk Gratis * Gratis
Badstu Gratis Gratis
Leige av sengetøy
(dyne og pute m/trekk + laken)
150,- 150,-
Bestillingsgebyr (depositum) Krevst ikkje ** 500,-

*  For organiserte møter, seminar etc uten overnatting betales kr 500.- per dag.
** Refunderes ikke ved avbestilling senere enn 1 måned før utleietidspunkt

Vask av hele huset koster kr. 1500,-
Dersom tilsyn etter besøk viser at det ikke er tilfredsstillende vasket, belastes gjestene med kr. 500,- pr time for medgått tid til vask. Se ordensregler under.

Praktisering av medlemspris

Medlemer av BUL Tromsø kan invitere vener og familie til samvær på Fosshøgda og betale for «heile huset» etter medlemspris. Når Heile huset bestilles, skal det betales for hele huset. Det kan til dømes vere skuleklassen til medlemet. Når andre organisasjonar brukar Fosshøgda til sine aktivitetar, skal det nyttast pris for ikkje-medlem, sjølv om nokon av deltakarane er medlem av BUL Tromsø.

Nykel

Nykel finst i ein nykel-boks med kodelås, som er montert på høgre sida av inngangsdøra på Fosshøgda. Koden får du opplyst av utleige-ansvarleg for Fosshøgda i BUL Tromsø

Oppgjer

Betaling skjer til:

Bank: 4700.66.91036

Bul Tromsø, Fosshøgda Gard
Boks 43, 9251 Tromsø

Hugs å oppgi besøksnummeret fra gjesteboka på betalingsblanketten.

Kvar ligg Fosshøgda? Korleis komme seg dit?

Fosshøgda gard ligg i Målselv kommune, vel 2 timers køyring frå Tromsø (ca 135 km). Frå E-6 ved Bardufoss tar ein av og følgjer veg 853 forbi Bardufoss flyplass. Køyr forbi Fossmotunet, over demninga ved Bardufossen og vidare opp bakken. På toppen av bakken er det skilta "Fosshøgda gard" til høgre.

Ordensregler for ferieheimen på Fosshøgda Gard.

Når du kjem til garden:

 • Før deg inn i gjesteboka og gjer deg kjent med branninstruks og rømmingsvegar.

Under opphaldet:

 • Hent tørr ved frå yttergangen eller i skjulet under låvebrua.
 • Røyking er ikkje tillatt. Hunder er tillatt berre i yttergangen.
 • Arrangement i BUL-Tromsø sin regi er rusfrie. Vi ber gjestene syne måtehald med alkohol.

Før du reiser frå garden:

 • Rydd og gjer reine alle rom som har vore i bruk. Putevar skal takast av og leggjast på senga.
 • Slå av oppvaskmaskina og dra ut støpsel til kaffetraktar og vatnkokar.
 • Set termostatane på varmeomnane ned til 10-12 grader.
 • Ber søppel ut til stativet ved vegen.
 • Fyll opp vedkassa i stua og i yttergangen.

Ved særskilt avtale kan rydding og vasking avtalast med styrar/tilsyn. Kostnad/gebyr for vasking er kr. 1.500.-

Ei oppfrisking om bakgrunnen for eigarskapet til Fosshøgda

Noregs Ungdomslag hadde frå 20- åra og frametter "skogsaka" som ei av de fremste merkesakene sine. Parolen, "Kle fjellet" lydde landet over.

I Troms var Reidar Bathen fylkesskogmeister på denne tia. Bathen var ein fengande agitator, ikkje minst mellom ungdomen, og lag etter lag kom i gang med planting. Bondeungdomslaget i Tromsø var mellom dei.

Reidar Bathen hadde sakna felt der forstfolka kunne drive forsøk og røyne seg fram til det som høvde best. Ikkje minst var dette nyttig i Troms som ligg i nordgrensa for nåletrea. Tanken mognast med åra, til årsmøtet for L/L Kaffistova åt BUL 25.01.45, blei det satt av Kr. 25.000,- til kjøp av skogfelt åt Bondeungdomslaget.

Petter Benum, Aasmund Vibe og Toralv Lunde fekk i oppdrag å finne lagleg felt. Under ordskiftet om spørsmålet vart det streka under at feltet også måtte høve som utferdstad for lagsfolka i BUL. Reidar Bathen vart strålande glad for vedtaket, og lovde all hjelp med å finne lagleg felt.

Etter fire års leiting peika R. Bathen på eigedomen Fosshøgda, gnr. 50, bnr. 2 i Målselv, som lagleg. Eiendommen låg uvanleg vakkert til, mellom Bardufossen og Målselvfossen. Skogarealet var på kring 3500 da. Med god bonitet. Våningshuset var heller stort, med peisestove, ei mindre stove og to kjøkken i 1. høgda og 6 rom i 2. høgda. På kvisten var overflod av plass som kunne være tenelig i sommartida.

Lærar Lars Jevningen, som eigar av garden, var viljug å selje til BUL, men det stod att å få konsesjon av Målselv heradstyre. Det fekk laget samrøystes, men med klausul at gardsbruket skulle drivast.
Den 1. juni 1950 overtok BUL eigedomen Fosshøgda. Kjøpesummen var kr. 51.000,- og for noko reiskap og utstyr betalte ein kr. 5000,-.
I eit skogfond fekk ein kr. 25.000,- som rentefritt lån på 30 år, resten blei dekt med eigne midlar.

Representantskapet i BUL valde ei nemnd som skulle ordne med kjøpet og organisere drifta. I nemnda kom desse med:

 • Torvald Nilsskog
 • Aasmund Vibe
 • Toralv Lunde
 • Varamenn: Elvine Balsvik og Erling Liljedal

Den 20.juni 1950 gjorde BUL avtale med L/L Kaffistova åt BUL som tok på seg drifta av gardsbruket. Det vart sett opp leigeavtale mellom BUL og L/L, der det i punkt 3 heiter:

 • Bondeungdomslaget skal drive skogkultiveringsarbeidet. L/L leiger og driv gardsbruket.
 • Som leige betaler L/L: Det skal ha alt vedlikehald på garden av hus og reiskap.
 • BUL skal få nytte ledige rom som ferieheim.
 • L/L betaler utlegget med skog kultiveringa mot å få innkoma av ved og virke som utvinnast til sal etter påvisning av forstfolka.