Lov for Bondeungdomslaget i Tromsø, sist endret 31. august 2021

Lov for Idrettslaget i Bondeungdomslaget i Tromsø

Lov for Folkedanslaget i Bondeungdomslaget i Tromsø

Føresegner for Spelemannslaget ”Tromsøyværingan”

Føresegner for Husflidslaget

Føresegner for Fosshøgdastyret

 

 

 

 

Lov for Idrettslaget i Bondeungdomslaget i Tromsø

Vedtatt på årsmøte i Idrettslaget i BIL Tromsø 17. februar2013

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Idrettslaget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Troms idrettskrets, hører hjemme i Tromsø kommune, og er medlem av Tromsø idrettsråd .
(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.
(5) Idrettslaget er et særlag i Bondeungdomslaget i Tromsø, BUL-Tromsø.

§ 3 Medlemmer
(1) For å bli medlem av IL BUL-Tromsø må man være medlem av Bondeungdomslaget i Tromsø. Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 – tre - uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.
(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling
(1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.
(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst tre måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene . Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.
(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget.
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 9 Inhabilitet
(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)    når vedkommende selv er part i saken
b)    når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c)    når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d)    d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om denne er inhabil. Dersom en part krever det, og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling  eller ved fjernmøte . Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.
(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under Kr. 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar   måned.
(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 -to- uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er innkalt lovlig og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

§ 15 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal :

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 -to- medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 • Leder og nestleder
 • 3 –tre- styremedlemmer  og 2 –to-  varamedlemmer
 • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 • 2 revisorer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
 • Valgkomité med leder og 2 -to- medlemmer og 1-ett- varamedlem for neste årsmøte.


(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
a)    Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b)    Vedtak av styret i idrettslaget.
c)    Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d)    Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 18 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet  mellom årsmøtene.
(2) Styret skal:
a)    Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.
b)    Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c)    Etter behov få oppnevnt komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
d)    Representere idrettslaget utad.
e)    Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer
(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter og tre ut av valgkomiteen.
(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan,
jf. § 15 pkt. 9.
(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. § 19.


V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.

§ 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs
(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Forslag om dette må være kommet til styret to uker før årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.  Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.
(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling Bondeungdomslaget i Tromsø. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken. Blir Bondeungdomslaget i Tromsø også nedlagt, skal eiendelene etter idrettslaget overføres til Norges Idrettsforbund eller formål som Norges Idrettsforbund kan godkjenne.
(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.

Lov for Folkedanslaget i Bondeungdomslaget i Tromsø

Vedtatt på årsmøte 13.02.2000

§1 FØREMÅL
Folkedanslaget er eit særlag i Bondeungdomslaget i Tromsø. Det har til oppgåve å ta vare på føre vidare norsk folkemusikk- og folkedanstradisjon, og la dette vere ei miljøskapande samværsform.

§2 MEDLEMSKAP
Alle som er medlem av Bondeungdomslaget i Tromsø og som vil rette seg etter lovene i Folkedanslaget og overordna organisasjonar kan bli medlem i Folkedanslaget. For å ha røysterett må ein ha fylt 14 år, vore medlem i minst 3 månader og ha forholdet sitt til laget i orden. For å ha røysterett på årsmøte må ein ha betalt medlemspengane for meldingsåret.
For å bli vald til leiar i laget må ein ha vore medlem med fulle rettar i 2 år. For å bli vald til styremedlem eller varamedlem må ein ha vore medlem med fulle rettar i 1 år. Styret saman med valnemnda kan gjere unntak frå denne regelen. Vedtaket må vere samrøystes.
Dei som representerer Bondeungdomslaget i folkedansframsyningar skal vere medlemmer i laget. Styret kan gjere unntak frå denne regelen.
Medlem som står til rest med årspengar for meir enn 1 år skal strykast av medlemslista. Dei skal ha skriftleg melding og høve til å betale skyldige årspengar innan 1 månad. Styret kan etter søknad fråfalle kravet om årspengar.
Årspengane er dei som årsmøtet til ei kvar tid fastsett.

§3 STYRET
Folkedanslaget skal ha eit styre med 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Leiaren blir vald særskilt og for 1 år.
Ein av dei 6 medlemmane skal være leiaren for barneleiken med personleg varamedlem. Dei andre i styret blir vald for 2 år slik at 2 er på val kvart år. Varamedlemmene blir valde for 1 år. Styret vel seg immelom nestleiar, skrivar, kasserar og materialforvaltar. Styret skal stå for opplegget av lagsarbeidet, setje i verk styre- og lagsvedtak og arbeide i samsvar Med Noregs Ungdomslag sine føresegner for leikarbeidet i einskildlaga.
På årsmøte skal Styret legge fram ei skriftleg årsmelding, revidert rekneskap for siste kalenderår og eit spesifisert budsjett for kommande år. Rekneskap og budsjett skal sendast Rådet i Bondeungdomslaget til gjennomgang og tilråding i god tid før årsmøtet.

§4 AKTIVITET FOR BARN
Folkedanslaget skal drive aktivitetar for barn i samsvar med retningslinjene til Noregs Ungdomslag.
Årsmøtet i Folkedanslaget vel eit arbeidsutval på 4 medlemmer over 14 år, med ein av dei som leiar for 1 år. Medlemmene blir valde for 2 år slik at 2 er på val kvart år. I tillegg 2 medlemmer vald av og mellom barna sjølve for 1 år. Arbeidsutvalet vel seg imellom nestleiar, skrivar, skrivar og varamedlem for leiaren til Folkedanslagets styre.

§5 ÅRSMØTE
Årsmøte blir halde kvart år i februar. Styret kallar inn til årsmøte med minst 3 vekers varsel, anten direkte til medlemmene eller ved kunngjering i pressa.
Saker som skal opp på årsmøtet må være komne til Styret innan 15. januar.
Saksliste, årsmelding, rekneskap og budsjett skal ligge føre ei veke før årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med dei røysteføre medlemmene som møter. Alle framlegg blir avgjort med absolutt fleirtal av dei avgjevne røystene, dersom ikkje anna er bestemt i lova. Alle vedtak må vere i samsvar med lover og vedtekter føresegner i overordna organisasjonar.

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne årsmelding.
2. Godkjenne revidert rekneskap.
3. Vedta budsjett.
4. Avgjere saker som til rett tid er komne med på sakslista. Dersom Styret finn det tenleg, kan andre saker takast opp til drøfting.
5. Velje
• Leiar
• 2 styremedlem
• 3 varamedlem til Styret
• Andre ombodsmenn og særstyre som føresegner og vedtak til kvar tid fastsett.
• 3 medlemmer til valnemnd
• 1 varamedlem til valnemnd

Ved val skal det vere skriftleg røysting dersom det er meir enn eitt framlegg.
Leiaren skal til vanleg leie årsmøtet. Dersom leiaren ønskjer det kan han peike ut ein annan frå Styret til å ta over leiinga av årsmøtet eller ein del av det.
Bondeungdomslaget sin revisor er også revisor for Folkedanslaget.

§6 OMFRAMT ÅRSMØTE
Omframt årsmøte skal haldast når Årsmøtet, Styret, Rådet eller 1/3 av dei røysteføre medlemmene krev det. Det skal kunngjerast som eit ordinært årsmøte. Omframt årsmøte kan berre drøfte den eller dei sakene som kravet om omframt årsmøte gjeld og som er kunngjorde i innkallinga.

§7 OPPLØYSING
Laget kan ikkje leggast ned så lenge minst 5 av medlemmene vil halde det i gang. Blir laget lagt ned skal eiga førebels takast vare på av Bondeungdomslaget i Tromsø. Dersom det innan 5 år blir skipa eit nytt Folkedanslag i Bondeungdomslaget i Tromsø, skal midlane gå til dette laget. I motsatt fall skal Bondeungdomslaget disponere midlane til arbeid i samsvar med føremålet til Folkedanslaget.

§8 LOVENDRINGAR
Endingar i desse lovane kan berre gjerast på ordinært eller omframt årsmøte og krev 2/3 fleirtal av dei frammøtte røysteføre medlemmene. Endringane må vere i samsvar med lovene til Bondeungdomslaget, og tar til å gjelde først etter at årsmøte i Bondeungdomslaget har godkjent dei.

Føresegner for Spelemannslaget ”Tromsøyværingan”

Årsmøtet 2001

1 FORMÅL
Spelemannslaget skal ta vare på og føre vidare folkemusikktradisjonen, med særleg tanke på tradisjonsmusikk med røter i Nord-Noreg. Folkemusikken skal brukast som miljøskapande samværsform.

2 ORGANISASJON
Spelemannslaget er organisert som gruppe i Bondeungdomslaget i Tromsø, og er underlagt Bondeungdomslaget sine lover.
Laget kan ha eige undergruppe med aktivitetar for barn. Laget kan og ha undergrupper som legg vekt på spel på fele, toradar eller andre instrument. Leiar for undergruppe må bli kalla inn til styremøte når saker som gjels gruppa blir behandla.

3 STYRET
Spelemannslaget skal ha eit styre på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. 2 (1) av styremedlemmene og de 2 varamedlemmene er på val kvart år. Ein av dei 3 blir vald til leiar for 1 år. Vala skjer på årsmøte i Bondeungdomslaget.
Styret i Spelemannslaget peikar ut eventuelle leiarar for undergruppene for 1 år.
Styret har ansvar for arbeidet i laget og for midlar og materiell som høyrer til Spelemannslaget. Det skal førast materielliste.
Styret har ansvar for at rekneskap og budsjett blir lagt fram for Rådet og skal godkjennast av årsmøtet i Bondeungdomslaget.

Føresegner for Husflidslaget

Årsmøtet 2007

1 Føremål
Husflidslaget skal ta vare på, og føre vidare, husflids- og handverkstradisjonar, med særleg vekt på Nordnorske røter. Laget skal også fremme nytt handverk og være ein miljøskapande faktor i Bondeungdomslaget.

2 Organisasjon
Husflidslaget er organisert som gruppe i bondeungdomslaget i Tromsø, og er underlagt Bondeungdomslaget i Tromsø sine lover.

3 Styret
Husflidslaget skal ha eit styre på 3 medlemmer(leiar, sekretær og kasserar) med 1 varamedlem. 2(1) av styremedlemmene og varamedlemmen er på val kvart år. Ein av dei 3 blir vald til leiar for 1 år. Vala skjer på årsmøtet i Bondeungdomslaget.

Føresegner for Fosshøgdastyret

Årsmøtet 2000 med endring årsmøtet 2012

1 FOSSHØGDA GARD
Fosshøgda gard er Bondeungdomslaget sin ferieheim/gard i Målselv

2 STYRET
Fosshøgda skal ha eit styre på 5 medlemmer slik at 2 er på val kvart år. Ein av dei blir vald til leiar for 1 år. Styret har 2 varamedlemmer som er på val kvart år. Alle skal veljast på årsmøte i Bondeungdomslaget.
Styret har ansvaret for eigedom og drift av Fosshøgda gard i samsvar med vedtatt budsjett. Styret har ansvar for at Rekneskap og budsjett blir lagt fram for Rådet og for årsmøte i Bondeungdomslaget.
Arbeidsoppgåva er mellom anna
• ansvar for vedlikehald
• ansvar for utleige av ferieheimen
• forvaltning av jakt- og fiskerettane i samsvar med godkjente reglar
• ansvar for drifta av skogen

3 FERIEHEIMSTYRAR/GARDSTYRAR
Styret skal tilsetje ferieheimstyrar/gardstyrar som skal ta seg av dagleg tilsyn og vertskapsfunksjonar i samsvar med kontrakt og i samarbeid med styret.
Kontrakten skal underskrivast av leiaren i Bondeungdomslaget.