Rådet er laget sitt høyeste organ mellom årsmøtene. Rådet skal ta vare på lagets økonomiske interesser, gå gjennom alle regnskap og budsjett før årsmøtene, og ellers stå til tjeneste for styret med råd og rettledning i vanskelige saker.

Rådet skal ha 18 medlemmer med fire varamedlemmer. Medlemmene i styret og lederen i styret for Saga Hotell AS er faste medlemmer av Rådet. De andre 12 blir valgt av Årsmøtet for fire år slik at tre er på valg hvert år. De valgte medlemmene og varamedlemmene må være myndige og ha vært medlem i tre år. Rådet konstituerer seg selv.

På Rådsmøtet 27. april 2022 ble følgende personer valgt inn i Rådets arbeidsutvalg:

Leder: Arntraut Götsch
Nestleder: Kjetil Helstad
Sekretær: Bente Evjemo